główny baner na stronie głównej

Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki przeznaczony jest dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, doświadczających przemocy, bezdomności, pozbawionych materialnych środków do życia, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek zapewnia schronienie, pomoc rzeczową, pomoc socjalną, pomoc psychologiczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U.2005r Nr 43, poz.418) osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Podstawę do wydania decyzji do Domu Samotnej Matki stanowi:

  • wniosek osoby zainteresowanej,
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych ,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (o ile takie jest),
  • opinia ośrodka pomocy społecznej zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu Samotnej Matki.

Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu PWZ przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kompletną dokumentacje, na podstawie której wystawiana jest decyzja. Wydanie decyzji kierującej, poprzedzają uzgodnienia z Domem Samotnej Matki.

Zgodnie z Art. 19 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), dotyczącym prowadzenia ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Powiat Warszawski Zachodni, w drodze konkursu, ma podpisaną umowę z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta na dofinansowanie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będących mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Informacji udzielają:

  • starszy specjalista pracy socjalnej Agnieszka Tempczyk tel. 22 733 72 51
  •  

oraz:

  • pracownik Domu Samotnej Matki – tel. 22 752 22 48