główny baner na stronie głównej

O PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych obowiązków Centrum należy realizacja zadań powiatu z zakresu:

 • opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych działań, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie psychologii, prawa, zwalczania patologii społecznych;
 • organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
 • zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, a w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenia i wdrażania programów pomocy dzieciom i rodzinie;
 • pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
 • udzielanie wsparcia finansowego pomocnego w usamodzielnieniu się oraz kontynuowaniu nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • integracji środowiskowej dla osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze;
 • pomocy osobom posiadającym status uchodźcy w zakresie integracji ze środowiskiem, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu.
 • prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 • prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej;
 • szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; – doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • terminowej i rzetelnej realizacji sprawozdawczości
 • sporządzania bilansu potrzeb powiatu z zakresu pomocy społecznej;
 • kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, do organów określonych odrębnymi przepisami;
 • opracowywania i realizacji zgodnych ze strategią województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 • opracowywanie planów zadań i przekazywanie informacji z prowadzonej działalności na potrzeby samorządu województwa;
 • dofinansowania:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  • działań mających na celu likwidację barier architektonicznych i technicznych, w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży;
  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 • realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu w sprawach związanych z działalnością Centrum.
 • współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.
 • podejmowania doraźnych działań wynikających z aktualnych potrzeb mieszkańców, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 • zapewnienie mieszkańcom powiatu bieżących informacji dotyczących działalności Centrum, praw i przywilejów należnych osobom objętym jego działalnością.

Zakres działalności PCPR

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Fotorelacja z wręczenia nagród przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim za wysoką jakość usług oraz wieloaspektowe podejście do działań pomocowych.