główny baner na stronie głównej

Środowiskowe Domy Samopomocy

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonują dwie placówki   wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zorganizowane przez:

  1. Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas”, które prowadzi   Środowiskowy Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  2. Stowarzyszenie „Społeczna Pomoc Stowarzyszenie DOM”, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Adresy  placówek:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu

Typ A i Typ B

05-084 Leszno, Łubiec 45

Telefon 22  725 80 34
http://www.kswi.org.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej

Typ A

05-092 Łomianki, Sadowa ul. Jagodowa 2

Telefon 22 751 36 39

Środki na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy otrzymywane są z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  które nie wymagają hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Zasady przyjęć do Środowiskowych Domów Samopomocy:

  1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS powinna spotkać się w siedzibie Domu z Kierownikiem lub upoważnionym członkiem zespołu terapeutycznego w celu określenia możliwości przyjęcia do ŚDS (czy kandydat spełnia warunki formalne i czy są wolne miejsca).
  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia oraz wniosek o skierowanie do typu A lub B placówki (druki można pobrać z naszej strony internetowej).
  3. Wymagane dokumenty: opinie lekarskie o stanie zdrowia oraz wypełniony przez kandydata wniosek o skierowanie do ŚDS (pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika placówki), także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej  w miejscu zamieszkania kandydata.
  4. Po wpłynięciu kompletu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy.
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowy przeprowadzonym w tej sprawie
  6. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas potrzebny na ocenę przez zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS możliwości kompleksowej pomocy dla nowego uczestnika oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu (indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla uczestnika).

Przed upływem okresu na jaki wydana została pierwsza decyzja kierująca na pobyt w ŚDS, uczestnik powinien wypełnić wniosek o przedłużenie pobytu w placówce. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika ŚDS, dokument przekazany zostanie do PCPR w celu przedłużenia decyzji dotyczącej  pobytu uczestnika w ŚDS, którą poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika PCPR.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. wraz z późn. zm.

Należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba zainteresowana pobytem w Domu takie posiada.

Informacji udzielają:

  • starszy specjalista pracy socjalnej Agnieszka Tempczyk tel. 22 733 72 51
  •