główny baner na stronie głównej

Szkolenia PRIDE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Prezentujemy Państwu pakiet 3 filmów szkoleniowych dedykowanych pieczy zastępczej. Jeden film informacyjno – szkoleniowy na temat organizacji i funkcjonowania opieki zastępczej. Dwa filmy edukacyjne rozwijające kompetencje Opiekuna Zastępczego.

ABC rodzicielstwa zastępczego - PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Program Original Play - PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Jak budować dobry kontakt z dzieckiem - PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ZAPRASZA NA SZKOLENIE PRIDE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Rekrutacja rozpocznie się w sierpniu br.

  1. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2023 r.
  2. Planowany termin zakończenia szkolenia: grudzień 2023 r.

Osoba decydująca się na przystąpienie do szkolenia składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim następujące dokumenty
zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) pisemny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające zapis „brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka”,

3) zaświadczenia o zatrudnieniu bądź dokument potwierdzający stałe źródło dochodu,

4)  analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej wg druku załącznik nr 2 .                            

W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne .

Po złożeniu dokumentów,  pracownicy Zespołu  Rodzinnej Pieczy Zastępczej udają się z wizytą do domu kandydatów w celu bliższego ich poznania
oraz ustalenia warunków bytowych i mieszkaniowych. Z wizyty sporządzana jest opinia, stanowiąca załącznik nr 3.

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadza z kandydatami rozmowę oraz testy psychologiczne, na podstawie których  wydaje opinię o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Po zebraniu kompletu dokumentów, Zespół ds. kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze sporządza pisemną ocenę, zawierającą wnioski z przeprowadzonej analizy
sytuacji osobistej, majątkowej i rodzinnej załącznik nr 4.

Następnie na tej  podstawie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydaje  akceptację w formie pisemnej Załącznik nr 5, która przekazywana jest kandydatom i stanowi
podstawę do odbycia szkolenia.

Wszelkich informacji  osobom Zainteresowanym udzielają pracownicy Zespołu rodzinnej pieczy zastępczej pod nr. telefonu 22/ 733 72 56/57/58
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim

Każdy człowiek szuka swego miejsca…

pragnie być kochanym…

i darzyć miłością osoby bliskie…

Dziecko – to mały człowiek, który czuje to samo, co każdy z nas.

Czasami jednak zdarza się tak, że miłości zabraknie …

a przecież pragnienia zostają te same.

Powstaje pytanie, jak pomóc dziecku,

które czeka na miłość, szuka swego miejsca, pragnie bliskości?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim cyklicznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim  (ul. Poznańska 131A, Ożarów Mazowiecki) raz w tygodniu.

Na wszystkich etapach przygotowania kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych mówimy o zapewnieniu dziecku, które doświadczyło różnych kryzysów w rodzinie, bezpiecznych i prawidłowych warunków do rozwoju.

To odpowiedzialne zadanie spoczywa na trenerach, psychologach, pedagogach, a przede wszystkim na opiekunach zastępczych.

Od piętnastu już lat trenerzy naszego Centrum zapraszają wszystkich chętnych do współpracy  w dziele pomocy dziecku i rodzinie. Temat cieszy się dużym zainteresowaniem, co oznacza, że żyjemy w środowisku ludzi życzliwych i otwartych.

Czym jest Program PRIDE?

Program PRIDE powstał na Uniwersytecie Illinois w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Amerykańską Ligą Pomocy Dzieciom i 14 innymi instytucjami stanowymi. Jest wynikiem kilkunastoletnich starań i prac oraz doświadczeń tysięcy amerykańskich rodzin zastępczych  i adopcyjnych. Program został przetłumaczony na wiele języków i posługują się nim takie kraje jak: Szwecja, Finlandia, kraje Beneluksu, Węgry, Estonia, Słowacja, Ukraina i Rosja.  W Polsce Program PRIDE pojawił się w 1999 roku, a w roku 2003 została wydana I edycja Podręcznika przez Towarzystwo NASZ DOM. Następnie Program dynamicznie się rozwijał, został zaadaptowany do warunków polskich. Autorem pierwszej polskiej adaptacji jest Tomasz Polkowski, przewodniczący tej organizacji. Towarzystwo NASZ DOM posiada wyłączną licencję na posługiwanie się Programem PRIDE w Polsce. Program jest również zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Polska wersja Programu PRIDE odpowiada potrzebom dzieci i rodzin w Polsce, a z danych statystycznych wynika, że jest najbardziej popularnym programem szkoleniowym w Polsce.